Persoonlijk contact met Franchise Match
Disclaimer
Privacy
Testimonials
© Franchise Match BV
Ga naar de formules die misschien bij u zouden kunnen passen
Frequently Asked Questions (Veel gestelde vragen)
Veel van de antwoorden die u zoekt hebben wij gerubriceerd. Hieronder vindt u, aan de hand van veel gestelde vragen, waarschijnlijk ook  antwoorden op vragen die u heeft. Mocht u tevergeefs zoek naar een antwoord dan kunt u vanzelfprekend ook direct contact met ons opnemen.
Aanbiedingsplicht; Wat houdt dat in?
Soms wordt afgesproken dat franchisenemer aan het einde van de looptijd van de franchiseovereenkomst de franchisevestiging dient aante bieden aan franchisegever. Het belang van de Franchisegever is dat deze daarmee het behoud van de locatie voor haar organisatie veilig kan stellen. Soms wordt contractueel geregeld dat de aanbieding tegen een van tevoren vastgestelde koopprijs of formule of wordt gedaan.

Voor het geval partijen er onderling niet uitkomen is dan meestal een procedure beschreven waarbij de koopsom bindend door deskundigen wordt bepaald. Een aanbiedingsplicht heeft grote gevolgen voor franchisenemer . Feitelijk betekent de aanbiedingsplicht dat franchisenemer zijn franchisevestiging "kwijt” is en op de locatie niet verder kan. Lang niet altijd is er sprake van uitbetaling goodwill.  Een beroep op de aanbiedingsplicht kan onredelijk zijn, bijvoorbeeld als franchisegever zelf oorzaak van een ongeldige beëindiging is. Ook kan een aanbiedingsplicht in strijd met mededingingswetgeving zijn. De aanbiedingsplicht geldt dan niet.
Afdracht; Wat gebeurt er met mijn afdracht?
De formule zal door de franchiseorganisatie moeten onderhouden worden en permanent moeten worden ontwikkeld. De concurrentiepositie van de franchiseorganisatie moet gewaarborgd blijven, wanneer nodig verder verbeterd worden. De vergoeding voor deze activiteiten is de royalty, die vaak als percentage van de omzet wordt berekend en periodiek, bijvoorbeeld per maand, in rekening gebracht.
Er komen verschillende royaltybepalingen in de praktijk voor, zoals een vast bedrag per jaar ("fixed-royalty”). Deze moet per maand door de franchisenemer voldaan worden. Verder bevat de royalty ook een winstcomponent voor de franchisegever.
Afname verplichting; Hoe ver mag verplichte winkelnering gaan?
In ieder geval te allen tijde! Als de verplichtingen t.a.v. leveringen en afname in strijd is zijn met het mededingingsrecht, dan is de afspraak niet rechtsgeldig. In een recent geding stelde een pomp station exploitant dit aan de orde. De tankstation exploitant verzocht de rechter om hem vrij te stellen van de plicht om nog langer brandstof uitsluitend bij de brandstofleverancier, tevens "franchisegever” te betrekken. De leverancier vond dat exclusieve afnameplicht rechtsgeldig was, omdat zij de eigenaar is van het tankstation en daardoor gebruik kon maken van een vrijstelling in het mededingingsrecht. Uitgangspunt is, dat afspraken die de mededinging op een markt merkbaar verhinderen, beperken of vervalsen, verboden zijn. Er is een eindeloze discussie mogelijk over zaken als wat de relevante markt is, of er sprake is verstoorde mededinging of de verstoring merkbaar is. Daarom bestaat voor een aantal contractuele bepalingen en situaties een vrijstelling van het verbod. Dat voorkomt (deels) de noodzaak van individuele toetsing. Zo is, mits voldaan aan de voorwaarden, vrijgesteld het exclusieve afnamebeding dat geldt voor maximaal 5 jaar of het exclusieve afnamebeding waarbij de contractgoederen door de afnemer worden verkocht in vestigingen die eigendom van de leverancier zijn of door de franchisegever worden gehuurd van een derde, niet verbonden met de afnemer.

De gedachte hierachter is, dat van een franchisegever niet kan worden gevergd dat zonder zijn toestemming concurrerende producten worden verkocht in zijn "eigen” vestigingen. Overigens is ligt het in de rede dat de franchisegevers aantrekkelijkere prijzen kan rekenen of betere voorwaarden en kwaliteit heeft. Als dat niet het geval is, dat is er meer sprake van een commercieel- en of relatie probleem.
Financiering; Krijg ik daarbij hulp van de franchisegever?
Je hebt als franchisenemer kapitaal nodig voor de investeringen jouw bedrijf. Lang niet altijd draagt de franchisegever bij. Hij zal je wel de helpende hand bieden bij het verkrijgen van de benodigde financiering. Hij kan ondersteuning bieden bij opstellen van een gedegen investeringsbegroting, die gedetailleerd aangeeft waarin en hoeveel geïnvesteerd moet worden. Dat geldt ook voor het vervaardigen van de exploitatieprognose met een volledige opsomming van van opbrengsten, kosten, afschrijvingen en ondernemersinkomen.
Financiering; Krijg ik daarbij hulp van de franchisegever?
Je hebt als franchisenemer kapitaal nodig voor de investeringen jouw bedrijf. Lang niet altijd draagt de franchisegever bij. Hij zal je wel de helpende hand bieden bij het verkrijgen van de benodigde financiering. Hij kan ondersteuning bieden bij opstellen van een gedegen investeringsbegroting, die gedetailleerd aangeeft waarin en hoeveel geïnvesteerd moet worden. Dat geldt ook voor het vervaardigen van de exploitatieprognose met een volledige opsomming van van opbrengsten, kosten, afschrijvingen en ondernemersinkomen.
Entree Fee; Kan ik mijn investering terugvragen in geval van overmacht?
Bij overmacht kan de entree fee niet worden teruggevorderd, tenzij dit tijdens de onderhandelingen overeengekomen werd en is opgetekend is in de franchiseovereenkomst of in een sideletter is geregeld. Dit komt echter niet vaak voor. De entree fee dient vooral voor opleiding, de ondersteuning van de franchisegever voor en tijdens de opening maar ook als vergoeding voor het ter beschikking stellen van een territorium.
Goodwill; Is hier bij franchise ook Sprake van?
Afhankelijk van afspraken en de manier en reden van uit elkaar gaan, kan er sprake zijn van goodwill en /of schadevergoeding. Indien dit de schuld is van de franchisenemer, dan zou een schadevergoeding verwonderlijk zijn. Bij een verbreking in goed overleg voorzien sommige franchisegevers in de franchiseovereenkomst een formule voor het overnemen van de vestiging of het bepalen van de waarde ervan. Anderen hebben hun eigen criteria (op basis van gelijkwaardige situaties of eigen ervaringen.) Bij overname door een derde partij is het verstandig jouw bedrijf niet over te waarderen, zodat de overnemer ook economisch kan overleven. Deze heeft daar vanzelfsprekend ook een geheel eigen verantwoordelijkheid in. Ook de franchisegever zal hier sturend in willen optreden.
Handboek; Welke informatie kan ik terug vinden in een handboek
Veel franchiseorganisaties gebruiken een handboek. Dat is niet noodzakelijk, maar wel praktisch. Een handboek bevat vertrouwelijke kennis van een franchiseorganisatie. Een reden waarom hierop vaak een auteursrecht rust. Verder bevat  een handboek instructies voor de dagelijkse gang van zaken, handleidingen, modellen, standaardformulieren etc., waarbij iedere onderneming haar bijzonderheden kent. Per branche gelden verschillen. Wettelijk zijn er geen verplichtingen. Wel vormt het handboek de basis van de informatieoverdracht en bewaakt het de minimumeisen die de organisatie stelt aan het handhaven van de formule. Dat kunnen uitstralingseisen zijn maar ook gedrag van de ondernemer en zijn team of de kwaliteit van de producten.
Overname; Kan ook ik een bestaande franchisevestiging over nemen?
Ja dat kan. Een Er is dan sprake van gerealiseerde omzet. Aan de hand van de administratie en lokaal onderzoek is te begroten welke potentie er nog in zit. Er zijn geen verrassingen over de investering in bedrijfsuitrusting, inventaris, voorraden en dergelijke. Er kan relatief eenvoudig worden vastgesteld wat de waarde en functionaliteit van de betrokken activa is. De franchisegever moet weten of er op korte termijn nieuwe investeringen noodzakelijk zijn. Te verwachten investeringen moeten zichtbaar zijn in een lagere overnameprijs. Als er personeel bij de overname betrokken is heeft dit al kennis en ervaring in huis. Wel moet worden vastgesteld of het een goed functionerend team is. Het formeren van een compleet nieuwe bezetting kost meer tijd, risico en geld. Maar de kwaliteit van de bezetting en inhoud van arbeidscontracten vereist onderzoek. In de vestiging zit lopende omzet en in sommige bedrijfstypen soms een groot deel vaste klanten. De klanten kennen de zaak en de producten en diensten, wat een voordeel is. Wel moet een overnemer achterhalen wat het omzetaandeel van de herhalingsaankopen of van vaste klanten is, zeker in vergelijking met andere franchisenemers. Een gevestigd bedrijf heeft ook gevestigde relaties met toeleveranciers. Veel franchisegevers regelen deze zaken voor hun franchisenemers, maar dat geldt niet voor alles en iedereen. Gevestigde relaties in deze zijn dus een voordeel.
Pilot vestiging; Moet de franchisegever de rendabiliteit bewijzen?
Er is geen regel of wet om de duur van de pilot te bepalen. Het zijn de praktijk, het gezond verstand Europeese code die het pilootproject bepalen. Het is inderdaad onmogelijk om in een korte tijdspanne de bruikbaarheid van zijn concept te evalueren. Een boekjaar van één jaar is het absoluut minimum. Hoewel het handig is om te weten hoeveel de franchisegever verdiend aan een vestiging is dat niet verplicht.
Prognoses; Wat is de status daarvan?
De Hoge Raad heeft in 2002 bepaald dat een franchisegever geen verplichting heeft om prognoses af te geven. Doet franchisegever dat echter wèl dan dient deze in te staan voor de deugdelijkheid van die prognoses. Franchisegevers die zich hebben gecommiteerd aan de Erecode voor franchising geven zoveel mogelijk financiële informatie te verschaffen aan franchisenemers. Die Erecode is geen formele wet. Komen prognoses niet uit en blijken deze ondeugdelijk dan is sprake van onrechtmatige daad van franchisegever. Jij zou je dan kunnen beroepen op dwaling.  Zijn de prognoses niet opgesteld door franchisegever maar door een extern onderzoeksbureau dan is jouw franchisegever maar het onderzoeksbureau aansprakelijk (wanprestatie) en schadeplichtig voor de ondeugdelijke prognoses.
Bij financiële prognoses die niet kloppen, weinig onderbouwd zijn, dan wel onzorgvuldig zijn opgesteld, is het van belang te weten van welke uitgangspunten is uitgegaan. Feitelijk komt het er op neer dat de daar aan ten grondslag liggende vestigingsplaatsonderzoek in orde moet zijn. Als er geen vestigingsplaatsonderzoek, dan is de franchisegever als snel laakbaar. Vaak liggen er tegengestelde rapportages op tafel en lijkt de weg naar de rechtbank soms de enige weg die nog rest. De rechter mag dan een knoop door hakken. Vooralsnog is er geen goede jurisprudentie met betrekking tot niet behaalde prognoses. Zowel franchisegever als franchisenemer moeten dus alert zijn op de prognoses
Vergoedingen; Welke zijn de meest voorkomende in franchiseland?
Over het algemeen ontvangt de franchisegever een entree fee, dat een vergoeding is voor het  pakket diensten dat de franchisegever verstrekt voordat de franchisenemer daadwerkelijk van start gaat. Dat varieert van het zoeken naar een geschikte locatie het verstrekken van kennis, geven van opleiding en training en soms zijn bij de ondersteuning voor het werven en selecteren van medewerkers. Vaak geldt de entree fee ook  de exclusiviteit in een verzorgingsgebied, het verstrekken van handleidingen, en gunstige voorwaarden bij de leveranciers. Tot slot, niet onbelangrijk, de entree fee ook vaak gezien als een vergoeding voor de opgebouwde naamsbekendheid en de tijd die is gestoken in de ontwikkeling vna de formule. Tijdens de looptijd van de overeenkomst zal de franchisegever een vergoeding ontvangen voor de diensten die hij aan de franchisenemer levert. Indien de franchisegever een fabrikant is, kan dit een vergoeding zijn als opslag op de te leveren producten. Meestal is dat een percentage van de omzet. Ook komt het voor dat hier een vaste bijdrage voor wordt gevraagd. Daarnaast is het gebruikelijk om een bijdrage voor reclame te betalen om nationaal marketing te kunnen bedrijven.
Financiën
Geldzaken