Persoonlijk contact met Franchise Match
Disclaimer
Privacy
Testimonials
© Franchise Match BV
Ga naar de formules die misschien bij u zouden kunnen passen
Frequently Asked Questions (Veel gestelde vragen)
Veel van de antwoorden die u zoekt hebben wij gerubriceerd. Hieronder vindt u, aan de hand van veel gestelde vragen, waarschijnlijk ook  antwoorden op vragen die u heeft. Mocht u tevergeefs zoek naar een antwoord dan kunt u vanzelfprekend ook direct contact met ons opnemen.
Aanbiedingsplicht; Wat houdt dat in?
Soms wordt afgesproken dat franchisenemer aan het einde van de looptijd van de franchiseovereenkomst de franchisevestiging dient aante bieden aan franchisegever. Het belang van de Franchisegever is dat deze daarmee het behoud van de locatie voor haar organisatie veilig kan stellen. Soms wordt contractueel geregeld dat de aanbieding tegen een van tevoren vastgestelde koopprijs of formule of wordt gedaan.

Voor het geval partijen er onderling niet uitkomen is dan meestal een procedure beschreven waarbij de koopsom bindend door deskundigen wordt bepaald. Een aanbiedingsplicht heeft grote gevolgen voor franchisenemer . Feitelijk betekent de aanbiedingsplicht dat franchisenemer zijn franchisevestiging "kwijt” is en op de locatie niet verder kan. Lang niet altijd is er sprake van uitbetaling goodwill.  Een beroep op de aanbiedingsplicht kan onredelijk zijn, bijvoorbeeld als franchisegever zelf oorzaak van een ongeldige beëindiging is. Ook kan een aanbiedingsplicht in strijd met mededingingswetgeving zijn. De aanbiedingsplicht geldt dan niet.
Arbritrage; Wat is dat en waarom is dat belangrijk?
Arbitrage is een vorm van geschillenbeslechting die bij franchiseketens wordt gebruikt. De franchiseovereenkomst geeft in de regel aan op welke wijze geschillen in laatste instantie worden opgelost: door arbitrage op basis van een arbitrage beding of door de bevoegde (gewone) rechter.
In het algemeen is de gewone rechter goed in staat om reguliere franchisegeschillen te beoordelen. Bij spoedeisende zaken biedt een kort geding bij de rechtbank voordelen.

In de regel is een arbitrage traject niet sneller en vaak ook kostbaarder dan de procedure bij de gewone rechter.

Aan te bevelen is de volgende 3 stappen te hanteren:

1. Geadviseerd wordt eerst een geschil in goed onderling overleg op te lossen.

2. Partijen kunnen daarna kiezen voor onafhankelijke bemiddeling van het geschil. Dit kan in een mediation procedure. Een Mediationtraject kan snel worden opgestart en hoeft niet kostbaar te zijn.

3. Partijen kunnen in laatste instantie kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
Boekhouding; Wie doet de boekhouding van de franchisenemer
In de praktijk is het niet altijd verstandig om als franchisegever een bepaalde boekhouder op te leggen (bemoeienis, gebrek aan onafhankelijkheid etc. Toch kan her interessant zijn om gebruik te maken van administratiekantoor waar andere ondernemers en/of de franchisegever gewend is om mee te werken. Het is gangbaar voor grote ketens om bepaalde boekhoudsoftware voor te schrijven en zelf dat zij toegang hebben in de data.
Naast de evidente nadelen heeft het als voordeel dat de franchisegever zich niet kan onttrekken en ondersteuning omdat hij als eerste ziet dat er (financiële) problemen aan het ontstaan zijn.
Conflict; Wat als ik ik een heb conflict met mijn franchisegever?
Eerste suggestie zou zijn probeer het eerst uit te praten met de franchisegever. Soms is die weg afgesloten. Hoewel de juridische weg altijd openstaat is het goed om te onderzoeken wat de franchisevereniging voor in kan betekenen. Soms kan een collega ondernemer bemiddelen en soms, zeker als het meerdere een vergelijkbaar probleem hebben dat dit aan de franchiseraad worden voorgelegd. Tot slot kunt u altijd zaken afdwingen via een rechtzaak maar dan betekent dat de verhoudingen lang op scherp zullen staan.

Zaak is wel dat u zich ook oriënteert als het gaat om de kwaliteit, kennis van zaken en achtergrond van de consultant waar u mee in contact bent. Er zijn geen minimum standaards ten aanzien van ervaring en achtergrond. Ook bij gerenommeerde consultancy bureaus komt het voor dat het ondanks de goede reputatie er bij individuele consultants gebrek aan kennis of ervaring is.
Europese erecode; Wat is dat en waar staat die voor?
De Erecode is een soort gedragscode, geen formele wet. Ook voor niet aangesloten organisaties kan de Erecode van invloed zijn. Bij de beoordeling van een geschil kunnen rechters de inhoud van de Erecode bij de oordeelsvorming betrekken.

Als een franchiseformule de code niet toepast wil dat niet per definitie zeggen dat die franchiseformule geen bonafide franchise is. Een goed voorbeeld hiervan is Subway. Subway is qua aantal franchisevestigingen de grootste franchiseformule ter wereld. Subway is een Amerikaanse franchiseformule en heeft er voor gekozen om op al haar overeenkomsten het Amerikaans recht van toepassing te verklaren.

Hoe weet een (potentiële) franchisenemer in hoeverre een franchisegever zich aan de Erecode committeert? In beginsel zal een franchisegever dit schriftelijk te kennen kunnen geven via allerlei documentatie, zoals de franchiseovereenkomst, informatie op de website of brochures. Voorts zullen franchisegevers, die zijn aangesloten bij de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV), zich altijd committeren aan de Erecode.

De Europese Erecode Inzake Franchising is in samenwerking met de Europese Commissie in 1972 door de Europese Franchise Federatie opgesteld. De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer(s) en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen.

De organisaties (franchiseverenigingen) die zich aan deze Europese Erecode verbinden hebben in hun statuten vastgelegd dat hun leden franchisegevers verplicht zijn deze Erecode toe te passen. Overigens is de Erecode ook van toepassing in de relatie master-franchisenemer en diens franchisenemers.

(bron website NFV)
Franchise Code; Hoe staat het daarmee?
Nederlandse Franchise Code is gepresenteerd.

Minister Kamp heeft op 17 februari 2016 de Nederlandse Franchise Code (NFC) in ontvangst genomen van de schrijfcommissie. Deze Franchise Code geeft gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. Ook de rechten en plichten van beide partijen zijn erin opgenomen. Nederlandse Franchise Code.pdf

De Franchise Code en een passende vorm van geschilbeslechting zou de balans tussen franchisegevers en franchisenemers dienen te herstellen.

De vraag is of de inhoud van de NFC de effectieve franchisepraktijk niet gaat belemmeren.

In hoofdstuk 5 NFC zijn de principes inzake geschilbeslechting opgenomen:

5.1 Franchisegever en franchisenemer(s) dienen (collectieve) geschillen eerst in onderlinge samenwerking op te lossen binnen redelijke termijn, bij voorkeur via een voorhanden overlegorgaan.

5.2 Indien franchisegever of franchisenemer van mening is dat zijn wederpartij in strijd handelt met de wet, de franchiseovereenkomst of de NFC, kan deze franchisegever of franchisenemer zich wenden tot de geschillencommissie franchise voor een advies over het geschil.

Minister Kamp: ‘Deze code is zo belangrijk dat naleving moet worden gewaarborgd. Ik verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code. Daarmee streef ik een optimale mix na van enerzijds inhoudelijke regels vanuit de sector zelf en anderzijds een wettelijke stok achter de deur voor diezelfde regels.’ Voor verdere informatie verwijs ik u naar de inhoud van de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer: kamerbrief-presentatie-nederlandse-franchise-code.pdf

Kamp zal de sector ook ondersteunen bij de oprichting van geschillencommissie franchise. Doel is dat franchisegevers en franchisenemers passende oplossingen kunnen vinden voor een geschil, voordat de rechter wordt ingeschakeld.

Het voorkomen en oplossen van geschillen is belangrijk voor de toekomst van de franchisesector.

Kamp: ‘In de kern is de franchiseconstructie een prachtige formule. Ze biedt de franchisegever een mooie kans om snel te groeien en de franchisenemer een goede mogelijkheid om een eigen bedrijf te runnen. De franchisegever is verantwoordelijk voor het concept; de franchisenemer voor het lokale maatwerk. Als de formule juist wordt uitgevoerd – met duidelijke afspraken en met respect voor en eerbiediging van het contract – is het resultaat dat beide partijen winnen.’

U wordt nader geïnformeerd over de inhoud van de NFC en de gevolgen daarvan voor de franchise sector.

Deze Nederlandse Franchise Code is vorm van zelfregulering en geen formele wetgeving.

17 februari 2016, Jeroen Janssen
Franchisenemer; Wat zijn mijn minimale verplichtingen
De belangrijkste verplichtingen die voor jouw als franchisenemer van belang zijn, zijn het exploiteren van de formule op de afgesproken wijze en het betalen van franchisefees. Daarnaast kan in heel algemene zin worden gesteld dat in de overeenkomst zaken geregelgd zijn als;

- betalen van een (eenmalige) entreefee en zaken als franchise-, marketing,- en trainingsfee etc.
- exploiteren van de formulevestigign voor eigen risico en rekening
- verbod verrichten van concurrerende werkzaamheden;
- financiële zekerheden bieden (garantie, borg, extra hypotheek, etc.);
- inkopen van voorraden, producten en diensten bij aangewezen leveranciers;
- exploiteren van de formule en vestiging op de in het handboek beschreven manier
- aanbiedingsplicht van jouw vestiging bij einde franchiseovereenkomst;
- bewaken en nakomen van geheimhouding;
- bij einde franchiseovereenkomst alle relevante materielen teruggeven

Als je als franchisenemer de verplichtingen niet nakomt dan kan jouw franchisegever nakoming binnen een redelijke termijn verlangen. Komt franchisenemer vervolgens niet binnen de gegeven termijn na dan is sprake van verzuim. Franchisegever kan dan nakoming vorderen maar ook de franchiseovereenkomst ontbinden, mits de wanprestatie voldoende ernstig is. In beide gevallen kan franchisegever schadevergoeding vragen. Ondertussen kan jouw franchisegever zijn eigen verplichtingen opschorten.
Overeenkomst; Bestaat er zoiets als een model (standaard) franchiseovereenkomst?
Neen! De franchiseovereenkomst is altijd een "op maat" gemaakt overeenkomst. Het regelt de verplichtingen en de taken van franchisegever en franchisenemer en die kunnen bij de verschillende samenwerkingsverbanden behoorlijk verschillen (vaardigheden, achtergrond, middelen, etc.). Er zijn bovendien samenwerkingsorganisaties die "soft" franchise toepassen, dit in tegenstelling tot de "hard" franchising, waar men niet of nauwelijks kan en mag afwijken van het concept. Al met al zullen deze elementen de vorm en inhoud van de overeenkomst sterk bepalen.
Overeenkomst; Is franchise geregeld in de wet?
De franchiseovereenkomst is niet in de wet geregeld. In EG-verband bestaat de volgende definitie: "Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst krachtens welke de franchisegever de wederpartij, franchisenemer, tegen rechtstreekse of indirecte geldelijke vergoeding het recht verleent een franchiseonderneming te exploiteren voor de afzet van bepaalde type goederen en/of de verrichting van bepaalde diensten. Deze overeenkomst omvat tenminste verplichtingen met betrekking tot de mededeling door de franchisegever aan de franchisenemer van belangrijke know-how.”
Verder wordt in de jurisprudentie en literatuur als kenmerk van de franchiseovereenkomst vermeld dat "een franchiseovereenkomst een overeenkomst is waarbij zowel de franchisegever als de franchisenemer profijt hebben.”
In de franchiseovereenkomst staan alle rechten en verplichtingen van franchisegever en franchisenemer. Bijlagen bij de franchiseovereenkomst bepalen mede de verplichtingen. Te denken valt aan een handboek, exploitatiebegrotingen, algemene voorwaarden, algemene betalingsvoorwaarden, inkoopovereenkomsten, conditiestelsels, garantieverklaringen, etc..
Overeenkomst; Welke zaken worden hierin geregeld?
De lijst met onderwerpen die in een overeenkomst geregeld kunnen worden is oneindig lang Tot de meest voorkomende onderwerpen worden gerekend; recht op toepassing van de formule, handelsnaam en merk, (exclusief) gebied voor de franchisenemer, Merk hoe toe te passen, Franchisehandboek: betekenis ervan, Aanpassingen; recht en plicht aanpassing,inrichting en exterieur, te maken conform de formule, Verplichting van de franchisegever om de formule verder te ontwikkelen, opleiding en training, verkoopondersteuning en reclame Inkoop producten en diensten, boekhouding en administratie, Controle auditing t.b.v. de uniformiteit, verzekeringen, wat moet en wat kan, zelfstandig ondernemerschap franchisenemer, wederzijdse vrijwaring inbreuk door derden op de rechten van franchisegever, vergoedingen en betaling voor diensten van franchisegever,duur van de overeenkomst, bepalingen voor verlenging,tussentijdse beëindiging en overdracht van de onderneming, beëindiging door wanprestaties, gevolgen van beëindiging, verplichtingen bij beëindiging, beheimhouding en non-concurrentiebeding Inbreng onderneming in een andere vennootschap inspraak en reglement Franchiseraad Boetebeding en arbitrage- en geschillenregeling.
Overeenkomst; Pre Overeenkomst Informatiedocument is verplicht in België. Hoe zit dan in Nederland?
Het PID of pre overeenkomst informatiedocument is een document dat voorgelegd moet worden aan iedereen die voornemens is een overeenkomst af te sluiten voor een commercieel partnerschap (franchise, concessie, ...). Dit PID bevat de gegevens die een kandidaat franchisenemer correct moeten informeren en wordt minimaal een maand voor de ondertekening van het overeenkomst geleverd. In België is dat bij wet geregeld. In Nederland is er de nodige jurisprudentie over de zorgplicht van franchisegevers die uiteindelijk dicht komt bij een PID.
Overeenkomst; Wanneer ben ik écht franchisenemer?
Wanneer de franchisegever en jij het helemaal met elkaar eens zijn over de feitelijke toetreding, kun je de (voor)overeenkomst tekenen. Hiermee gaan zowel jij als de franchisegever daadwerkelijk een ‘commitment’ aan. De vrijblijvendheid van de gesprekken is na het tekenen van een overeenkomst voorbij. Je kunt alleen nog maar onder bijzondere voorwaarden van elkaar af. Hiermee is ook direct de ‘precontractuele fase’ afgerond. Je begint nu met de realisatie van jouw vestiging en de toetreding tot de franchiseorganisatie. Vaak wordt de ondertekening van de franchiseovereenkomst formeel bezegeld met de overhandiging van het franchisehandboek.
Overeenkomst; Wat is de gangbare duur van een franchiseovereenkomst?
Er bestaan geen regels voor de lengte van een franchiseovereenkomst. Het is gebruikelijk om om de duur van het overeenkomst te koppelen aan de huurovereenkomst van een pand waarin de de activiteit uitgevoerd wordt. De meest gebruikelijk lengte van een franchiseovereenkomst is over het algemeen vijf jaar. Gezond verstand zegt dat het overeenkomst lang genoeg moet zijn om de franchisenemer zijn investering te laten afschrijven, zijn lening terug te betalen en bovenal winst te kunnen maken!
Juridisch
Veel gestelde vragen over juridische franchise vraagstukken