Persoonlijk contact met Franchise Match
Disclaimer
Privacy
Testimonials
© Franchise Match BV
Ga naar de formules die misschien bij u zouden kunnen passen
Frequently Asked Questions (Veel gestelde vragen)
Veel van de antwoorden die u zoekt hebben wij gerubriceerd. Hieronder vindt u, aan de hand van veel gestelde vragen, waarschijnlijk ook  antwoorden op vragen die u heeft. Mocht u tevergeefs zoek naar een antwoord dan kunt u vanzelfprekend ook direct contact met ons opnemen.
Bedrijfsvergelijkingen; Wat is dat precies en waarom is dat relevant?
Franchiseorganisaties hebben er baat bij de individuele exploitatie en prestaties van hun franchisenemers onderling te vergelijken en te meten. Meten en weten. Door het vergelijken van de verschillende vestigingen krijgt de franchisegever, en de betrokken franchisenemer(s) inzicht in de kostenstructuren, prestaties, efficiëntie en klantgerichtheid.

Een uitgangspunt van iedere franchisegever is om de performance van de bedrijfsvoering van de individuele franchisenemer(s) te verbeteren en daarmee de resultaten van het franchisenetwerk als geheel.

Bij het vergelijken van de bedrijfsvoering van individuele franchisenemers wordt vaak gekeken naar het referentiepunt: wat doet onze gemiddelde franchisenemer. Beter is het te focussen op de “best practices” van de beste franchisenemer(s).

Het vergelijken van de individuele bedrijfsvoering van een franchisenemer met die van gelijke collega franchisenemers, gericht op de “best practices” van die franchisenemers, die op bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering goed of het beste scoren.”

Doelstelling van benchmarken op basis van onderzoeksgegevens is het vaststellen van de “best practices”: de beste franchisenemer(s) in de franchiseketen.
Interne benchmarking werkt alleen dan indien de resultaten van franchisenemers daadwerkelijk en zorgvuldig met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarnaast dienen de resultaten te leiden tot een constructieve overleg situatie over hoe het beter kan. De franchisenemers dienen betrokken te worden bij het verbeterproces. Inzichten in de verbeteringen in bijvoorbeeld locale marketing zijn sneller helder. Ook bevordert het een ‘gezonde’ onderlinge concurrentie tussen de franchisenemers.
Bijeenkomsten; Ben ik verplicht alle franchisemeetings bij te wonen?
Een franchisegever zal niet snel overgaan tot het verplichten tot het bezoek van (franchise)bijeenkomsten. Als u geen zin heeft om te gaan zult u waarschijnlijk ook geen actieve bijdragen leveren. Anderzijds heeft u gekozen voor een franchise. U zou u zelf te kort kunnen doen door (te) veel bijeenkomst te missen. U kunt dan minder invloed uitoefenen en mist informatie uit de eerste hand vernemen. Daarnaast kunt u netwerken met uw collega’s en is het simpelweg een teken van loyaliteit om de bijeenkomsten te bezoeken.
Commissies; Hoe kan ik als individuele franchisenemer invloed uitoefenen?
Naast een franchiseraad (zie aldaar) kan de franchiseorganisatie voor bepaalde onderwerpen en belangen commissies instellen. Daarbij kunt je denken aan de commissie als Reclame & Promotie, de assortimentscommissie en administratie.  Ook kunnen er tijdelijke commissies bestaan die de introductie van een nieuw product en/of systeem begeleiden. De franchise raad zijn vaak gekozen leden. De commissies zijn vaak vrijwilligers die zichzelf aanmelden.
Communicatie; Hoe gebeurt de terugkoppeling naar de franchisegever?
Samenwerken in een franchise organisatie is geen eenrichtingsverkeer. De franchisegever is verantwoordelijk voor het beleid binnen van de formule. Het is voor hem dus goed om te weten wat er leeft bij jou en je collega franchisenemers. Juist de voeding en informatie vanuit de franchisegemeenschap zal de franchiseorganisatie in staat stellen de formule concurrerend te houden. Elke franchisenemer is zelfstandig ondernemer en zal dus zijn mening kenbaar willen maken. Hij moet en dat is het wezen van een samenwerkingsverband van ondernemers, zijn belangen behartigen en suggesties doen. Daarom is een efficiënte communicatie van groot en evident belang voor een goede samenwerking tussen de franchisegever en jou als franchisenemer.
Typen Franchise
Hard en Soft franchise

Hard, full, soft en free franchising zijn termen die in de franchisepraktijk gebruikt worden om de intensiteit, de aard of het karakter van de franchiserelatie tussen de franchisegever en franchisenemer(s) aan te geven.

Bij soft en/of free franchise zou de samenwerking bestaan uit minder strakke regels (soft) en hebben de franchisenemers meer of een grotere mate van ondernemersvrijheid met betrekking tot essentiële beleidsbeslissingen (free).

Bij hard en/of full franchise is de samenwerking strakker gereglementeerd (hard) en is de franchiseformule, de bedrijfsvoering, het business format, op alle terreinen (full) aan voorwaarden en regels gebonden. De bedrijfsvoering van de franchisenemer moet niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Soft en free franchising werkt in de huidige franchisepraktijk niet (meer). De ervaring leert dat franchiseketens die zeggen soft te franchisen of niet soft franchisen óf verdwijnen of beter op een andere wijze de samenwerking kunnen uitwerken. Franchisen op een minder strakke manier is mogelijk, mits aan randvoorwaarden wordt voldaan.

Franchisen kan in wezen maar op één manier. Zowel franchisegever als franchisenemer dienen dit te beseffen. Hard of liever full franchising, zo blijkt uit het laatste decennium, heeft bestaansrecht. Een franchiseketen waarbij de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden (taken) van contractspartijen op alle onderdelen van de bedrijfsvoering duidelijk zijn bepaald.
Franchiseraad; Is iedere franchisenemer hier lid van?
In een jonge, kleine franchiseorganisatie kan de communicatie informeel zijn, omdat de afstand tot de organisatie zowel als het aantal franchisenemers nog klein is. Men geeft dit ook wel weer met de uitdrukking: ‘de communicatielijnen zijn kort’. Als de organisatie groeit, zullen de communicatielijnen langer worden en zal veelal een franchiseraad worden ingesteld. Dit is een overlegorgaan van franchisegever en franchisenemers, dat periodiek de voor beide partijen belangrijke zaken bespreekt.  Over het algemeen zijn de franchisenemers in de franchiseraad een vertegenwoordiging van de totale franchisegemeenschap en uit eigen kring gekozen.
Hard & Soft; Wat is er verschil tussen deze twee franchisevormen?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hard franchise en soft franchise. Het verschil zit hem in de mate van vrijheid die de franchisenemer heeft bij het implementeren van de franchiseformule. Bij hard franchise is de formule duidelijk en gedetailleerd beschreven, bij soft franchise is het allemaal minder "hard". Bij soft franchise is er dus meer vrijheid, maar zijn er ook meer keuzen die gemaakt moeten worden door de franchisenemer, dan bij hard franchise. Er is sprake van hard franchising als er duidelijke afspraken zijn gemaakt over vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering.
Marketing; Moet ik lokaal ook actief zijn?
Vrijwel alle ketens maken gebruik van een jaarplanning voor zowel de landelijke als de lokale communicatie. Het merendeel maakt gebruik van een online tool waarmee franchisenemers reclamematerialen kunnen aanvragen. Meestal een online winkel waar standaardmaterialen besteld kunnen worden.   De kracht van franchise is het lokale karakter. Het voeren van lokale marketing voegt dus iets wezenlijks toe aan de exploitatie. Voor hoofdkantoren betekent dit dat zij ‘veel’ tijd kwijt zijn met het zorgen voor de lokale marketing van hun franchisenemers. De rol van de ondernemers speelt daar dus een belangrijke rol. Je kunt als franchisenemer erg succesvol zijn door actief te zijn in jouw lokale gemeenschap. Als je dat laat afhangen van de franchisegever doe je jezelf waarschijnlijk te kort. Het an het kan goed zijn dat de overeenkomst voorziet in afspraken hierover
Management; Moet ik zelf actief aanwezig zijn in mijn vestiging?
Er zijn franchiseorganisaties die vragen om een actieve inbreng. Ik veel gevallen is dat ook goed voor de business. 'Het oog van de meester…' gaat ook hier vaak op. Toch kan het zijn dat u naast uw huidige bedrijf een franchise wilt beginnen. Het kan dan een afweging zijn om de leiding uit te besteden indien de franchisegever dat toestaat. Onderzoek dat laatste zorgvuldig. Veel franchisegevers zijn hier terughoudend in en zelfs als de overeenkomst de mogelijkheid biedt kan het zijn dat de franchisegever hier niet helemaal gelukkig mee is en dat is dan meestal niet voor niets.
Ondersteuning; Wat mag ik als franchisenemer verwachten?
Veel contacten lopen veelal via een franchisemanager, business consultant of franchiseadviseur. Een franchisemanager heeft vaak een uitgebreid takenpakket. Bijvoorbeeld:

- zoeken naar en verwerven van locaties;
-  doen of laten doen, waar nuttig en wenselijk  van vestigingsplaatsonderzoek;
-  begeleiden en ondersteunen van (nieuwe) franchisenemers
-  geven van eerstelijns business advies
-  bezoeken op locatie en overleggen met franchisenemers
-  organiseren van vergaderingen van de franchisenemers;
-  oplossen van ad-hocproblemen en structurele problemen van franchisenemers.

Als resultaten bij de prognoses achter blijven dan heeft franchisegever de verplichting om franchisenemer (extra) advies en bijstand te verlenen zodat de prognoses alsnog zoveel mogelijk kunnen worden gehaald. HIer wordt de rol van de francsiemanager/consultant cruciaal. Als dit niet gebeurt dat voldoet de franchisegever niet aan de zorgplicht. In de praktijk heb je het meeste baat bij een een goede relatie want dan kun je de franchisemanager, business consultant of franchiseadviseur voor jou productief laten zijn.
Organisatie; Worden er eisen gesteld aan de organisatie van een franchisegever?
De franchisegever mag zijn organisatievorm kiezen waarbij wel moet worden aangetekend dat hij voldoende financiële middelen moet investeren in de ontwikkeling van zijn franchiseonderneming.. Hij zal last krijgen van een gebrek aan geloofwaardigheid als hij een onvoldoende organisatiegraad heeft. Hierdoor zal het lastiger zijn om kandidaat-franchisenemers voor zijn franchise te interesseren.
Rapportage; Moet ik gegevens delen met de franchisegever?
Delen van de cijfers en resultaten door de franchisenemer aan de franchisegever en omgekeerd is een basis van franchise. Door het delen van informatie kan het beleid van het netwerk worden versterkt, bedrijfsadviezen worden gegeven en werkt bedrijfsvergelijking ook wel benchmark noemt. Zo is inzichtelijk welke product niet of onvoldoende bij u in de vestiging worden verkocht en kan hier op worden bijgestuurd door meer opleiding, aandacht, plaatselijke publiciteit, houding van de gebruiker, etc.). In de voorbereiding zijn prognoses besproken. Als deze niet worden gerealiseerd terwijl er onvoldoende is vastgehouden aan de formule zal dat als eerste als reden voor het niet realiseren van de doelstellingen worden uitgelegd. Er kunnen zelfs afspraken zijn gemaakt over minimale omzetten of inspanningsverplichtingen met verschillende gevolgen voor de franchisenemer indien de niet worden gerealiseerd: ofwel kent de franchisegever zich het recht toe om in het exclusiviteitgebied nog een vestiging te openen, ofwel is er sprake van verbreking van de overeenkomst en/of schadevergoeding, ofwel wordt er een of andere vorm een strafbeding bepaald (verhoging van de bijdrage, verhoging van de prijs van de geleverde producten en/diensten). Het opleggen van dergelijke sancties is niet echt gebruikelijk. Het kan echter zijn dat de groei van de hele keten wordt belemmerd dan wel dat het in het economisch belang van alle betrokken partijen dat hier incentive aan wordt toegevoegd. Een slecht geleid bedrijf dat onderdeel uitmaakt van een franchiseketen kan negatieve gevolgen hebben voor de franchiseformule en voor de andere franchisenemers. Daarom zal een franchisegever de kwaliteit van zijn keten goed bewaken. Hij doet dit onder meer door invloed uit te oefenen op de keuze van het vestigingspunt, de reclame, het assortiment en de kwaliteit van de dienstverlening. Om dit allemaal in stand te houden moet er dus regelmatig contact zijn tussen de franchisegever en jou als franchisenemer.
Succes; Hoe groot is de kans dat ik succesvol ben
De kans om met franchise succesvol te zijn is grote. Hoe groot hangt vanzelfsprekend van de individuele franchisenemer af. Er zijn geen exacte cijfers bekend over het succespercentage in Nederland. In de Verenigde staten, waar veel onderzoek is gedaan naar het succes van franchise, constateerde het ‘Department of Commerce’ dat 86% van alle franchisenemers die in de afgelopen vijf jaar een franchise hebben gekocht, nog steeds onder dezelfde formule actief is. Bekend is dat in Nederland volgende de Kamer van Koophandel minder dan 40% van de ondernemers (niet franchise) een succesvolle start maken. Volgens het Department of Commerce in de Verenigde Staten sluit minder dan 5% van alle franchise jaarlijks de deuren.
Organisatie
Organisatie van Franchise